Funkcje T-SQL


Dział omawia funkcje T-SQL, objaśnienia są w języku polskim. Jeśli któraś z funkcji nie działa na twoim serwerze skątaktuj się z administratorem lub zainstaluj ją na serwerze MS SQL.

Funkcje tekstowe T-SQL (operacje na ciagach znaków):

Funkcja Zwraca
ASCII(char) kod ASCII pierwszego znaku
CHAR(int) znak ASCII o podanym kodzie
CHARINDEK(wzorzec, char, [int]) pozycje "wzorzec" w "char" opcjonalnie int (znak od którego ma zacząć szukanie)
DIFFERENCE(charI, charZ) różnica dwóch wyrażeń tekstowych. Służy do dobierania fonetyki.( przykład "sądowy" "sadowy" da 4)
LEFT(char, int) wycina int od lewej znaków w char
LEM(char) Podaje długość ciągu znaków bez spacji
LOWER(char) Argument zapisany małymi literami.
LTRIM(char) pozbawia ciąg spacji od lewej
RTRIM(char) pozbawia ciąg spacji od prawej
NCHAR(int) znak Unicode o podanym kodzie.
PATINDEX (wzorzec, char) pozycja pierwszego wystąpienia wzorca w char.
REPLACE (char1, char2, char3) w napisie charl wszystkie wystąpienia char2 zastępowane są przez char3
REPLICATE(char, int) powtarza char int razy
REVERSE(char) ciąg na wspad. np. "asd" wynik "dsa"
RIGHT(char,int) odcina int znaków od prawej
SOUNDEX(char) czteroznakowy kod odpowiadający ciągowi char; funkcja SOUNDEX() funkcja skonstruowana na potrzeby j. angielskiego
SPACE(int) ciąg spacji o długości int.
STR(float ,długość, [poprzecinku]]) konwertuje float na char, float -liczba (np 2,5), długość, po przecinku - ilosc miejsc po przecinku
STUFF(char1, start, długość, char2) długość znaków w char1 zamieniana jest na char2 od start zaczynając
SUBSTRING (char, start, długość) wycina ciąg z char zaczynając od start o długości "długość"
UNICODE(char) kod Unicode pierwszego znaku łańcucha.
UPPER(char) zamienia małe litery na duże np'aa' daje 'AA'

Funkcje matematyczne T-SQL:

Funkcja Zwraca
ABS(numeric) wartość bezwzględna z numeric
ACOS(float) arcus cosinus z float
ASIN(float) arcus sinus z float
ATAN(float) arcus tangens z float
ATAN2(float1, float2) arcus tangens (float2/floatl)
CEILING(numeric) zaokrągla numeric maksymalnie w góre np 2.1 daje 3
COS (float) cosinus z float.
COT(float) cotangens z float.
degrees(numeric) przelicza radiany na stopnie
EXP(float) wartość funkcji wykładniczej e
FLOOR(nunieric) zaokrągla numeric w dół np 2.9 daje 2
LOG(float) logarytm naturalny z float.
LOG10(float) logarytm dziesiętny z float.
PI() liczba pi.
POWER (numeric, potenga) potengowanie (numeric do potengi)
RADIANS(numeric) przelicza stopnie na radiany
RAND([ziarno]) wartość losowa pomiędzy <0,1> należy podać ziarno (liczbe np 1)
ROUND(numeric, utnij do, odrzuć) niuneric zaokrąglone liczby podanej w "utnij do"
SIGN(numeric) zwaraca w przypadku numeric >0 1; numeric < 0 -1; numeric=0 0
SIN(float) Sinus float.
SQUARE(float) float podniesione do kwadratu
SORT(float) pierwiastek kwadratowy z float.
TAN(float) tangens z float.

Funkcje obsługujace date w T-SQL (obsługi daty w T-SQL przykłady lekcja 8):

Funkcja Zwraca
DATEADD(część daty, int, data) do daty dodaje int częci daty np DATEADD(Dd,2,'2009-01-01 00:00:00') = 2009-01-03 00:00:00
DATEDIFF(część daty, data1, data2) Liczba jednostek część daty pomiedzy data1, a data2
DATENAME(część daty, data) zwaraca cześć daty z daty
DATEPART(część daty, da ta) zwaraca cześć daty z daty
GETDATE() bieżąca data i czas.
DAY(data) dzień miesiąca jako liczba całkowita.
YEAR(data) rok jako liczba całkowita
MONTH(data) miesiąc jako liczba całkowita.

 

Funkcje agregujące w T-SQL (przykłady lekcja 5 ):

Funkcja Zwraca
AVG([ALL | DISTINCT] wyrażenie) Średnia
COUNT([ALL | DISTINCT] wyrażenie l *) ilość niepustych wartości. wartości null są zliczane, jeśli damy "*"
MAX([ALL | DISTINCT] wyrażenie) najwieksza wartość ze zbioru
VARP(wyrażenie) wariancja ze zbioru
STDEVP (wyrażenie) Odchylenie standardowe ze zbioru
MIN([ALL | DISTINCT] wyrażenie) najmniejsza wartość ze zbioru
SUM([ALL | DISTINCT] wyrażenie) suma wartości w zbiorze
VAR(wyrażenie) wariancja wszystkich wartości wyrażenia.
STDEV(wyrażenie) odchylenie standardowe wszystkich wartości w zbiorze

ALL - domyślnie wyszystkie wartości w zbiorze, DISTINCT - wyklucz duplikaty

Nr i sposób wyświetlanie daty w T-SQL(przykłady lekcja 8):

Nr Standard Wyświetlana wartość
Default mon dd yyyy hh:miAM (or PM)
101 U.S. mm/dd/yyyy
102 ANSI yy.mm.dd
103 British/French dd/mm/yyyy
104

German

dd.mm.yy<
105 Italian dd-mm-yy
106 - dd mon yy
107 - Mon dd, yy
108 - hh:mi:ss
9 or 109 Default + milliseconds mon dd yyyy hh:mi:ss:mmmAM (or PM)
110 USA mm-dd-yy
111 JAPAN yy/mm/dd
112 ISO yymmdd yyyymmdd
13 or 113 Europe default + milliseconds dd mon yyyy hh:mi:ss:mmm(24h)
114 - hh:mi:ss:mmm(24h)
20 or 120 ODBC canonical yyyy-mm-dd hh:mi:ss(24h)
21 or 121 ODBC canonical (with milliseconds) yyyy-mm-dd hh:mi:ss.mmm(24h)<
126 ISO8601 yyyy-mm-ddThh:mi:ss.mmm (no spaces)
127 ISO8601 with time zone Z. yyyy-mm-ddThh:mi:ss.mmmZ
130 Hijri (5) dd mon yyyy hh:mi:ss:mmmAM
131 Hijri (5) dd/mm/yy hh:mi:ss:mmmAM

Część daty i reprezentujący ją operator w T-SQL (przykład lekcja 8):

Część daty operator
rok yy, yyyy
kwartał qq, q
miesiąc mm, m
dzieńroku dy, y
dzień dd, d
tydzień wk, ww
dzień tygodnia dw
godzina hh
minuta mi, n
sekunda ss, s
milisekunda ms
mikrosekunda mcs
nanosekunda ns
TZoffset tz
ISO_WEEK isowk, isoww
Szkolenia T-SQL, SSIS, Reporting Services, Power BI przez Skype

napisz mariuszhk@op.pl

Książki

Copyright 2010-2011mariuszhk@op.pl

obob ob

Valid HTML 4.01 Transitional

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.

OK