SQL modyfikacja danych INSERT, UPDATE, DELTE


Zajmiemy się teraz omówieniem polecenia INSERT, służy ono do dodawania nowych rekordów do tabeli
Składnia polecenia:
INSERT [ INTO]
  { table_name | view_name | rowset_function_limited }
	[ ( column_list ) ]
  VALUES ( Values) 	

CREATE TABLE t_nowe_dane TABLE (koszty int, miesiac char(10));
INSERT t_nowe_dane (miesiac, koszty) VALUES (1, 30);

W ten sposób możemy umieścić nowy rekord w tabeli t_nowe_dane w kolumnie miesiąc wartość 1, a w koszty wartość 30
Możemy równie zainsertować dane bez wymieniania kolumn warunek by dane zachowały kolejność oraz poprawny typ danych.
INSERT t_nowe_dane VALUES (1, 30);
INSERT t_nowe_dane SELECT 1, 30;

Możemy również jako źródło rekordów wykorzystać inną table lub wynik zapytania
INSERT t_nowe_dane (koszty,dane)
SELECT
   
	 Koszt,month([DataZamowienia])
   
 FROM [trening].[dbo].[sprzedarz]

UPDATE w MS SQL aktualizacja danych


Kolejnym przydatnym polecenie jest UPDATE, służy do aktualizacji już istniejących rekordów.
UPDATE table_name SET column_name = column_name | expression [ FROM table_sorce ] [ WHERE ]

go

Przykład:
UPDATE t_nowe_dane SET koszty = 40 WHERE miesiac = 1

To polecenie spowoduje wpisanie nowej wartości w kolumnie koszty w każdym rekordzie gdzie miesiąc jest równy 1

DELETE i TRUNCATE w MS SQL usuwanie rekordów


Zajmijmy się teraz poleceniami TRUNCATE i DELETE w SQL. Polecenie DELETE pozwala na usunięcie określonych rekordów prze klauzule WHERE lub wszystkich rekordów.
Składnia
 DELETE FROM table_name WHERE search_condition
 TRUNCATE table_name

Polcenie truncate usuwa wszytkie rekordy, wymaga posiadania upranień ALTER TABLE. Jest szybkie ponieważ nie ma logowania jak w DELETE.
DELETE FROM t_nowe_dane WHERE miesiac = 1
go

Kod powyżej spowoduje usunięcie tych rekordów które spełniają warunek określony w klauzuli WHERE.
DELETE FROM t_nowe_dane 
go
TRUNCATE TABLE t_nowe_dane
go

Oba w/w kody mają takie same działanie spowodują usunięcie całej zawartości tabeli w bazie danych.

Użycie BULK INSERT W MS SQL

BULK INSERT pozwala na import danych bezpośrednio z pliku CSV lub TXT do bazy danych w t-sql.

bulk 
 insert t_test
from 'C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\test.txt'
with
(
FIELDTERMINATOR = ';' , 
ROWTERMINATOR = '\n'
 )
go


FIELDTERMINATOR - definiuje jak są rozdzielone kolumny w pliku
ROWTERMINATOR - wskazuje jak są rozdzielone wiersze w pliku
 
Szkolenia T-SQL, SSIS, Reporting Services, Power BI przez Skype

napisz mariuszhk@op.pl

Książki

Copyright 2010-2011mariuszhk@op.pl

obob ob

Valid HTML 4.01 Transitional

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej.

OK